Regulamin

§ 1 Dane kontaktowe

Właścicielem domków nr 3, 4 i 5 jest spółka: Tu i Teraz Tarasek Spółka Jawna z siedzibą w Szczawnicy (34-460) przy ul. Samorody 31, wpisaną do KRS pod numerami:  NIP: 7352877898 , REGON: 351339235, KRS: 0000739773.

Bank Spółdzielczy Mszana Dolna

Nr rachunku bankowego: 98 8808 0006 0010 0196 3494 0001

BIC BANKU/SWIFT CODE BANKU – POLUPLPR

§ 2 Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki wynajmowanym, korzystania i pobytu na terenie obiektu od Domki Tu i Teraz. Dokonanie rezerwacji na terenie obiektu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Definicje:

 • Obiekt: Domek lub Apartament położony w Szczawnicy przy ul. Szlachtowska 85 zwanym również jako Domki Tu i Teraz, a także znajdujące się obok budynków parking, ciągi komunikacyjne, altana, ognisko,  place zabaw, prywatna plaża i pozostałe obiekty mieszczące się na ww. terenie.
 • Administrator: Osoba zarządzająca obiektem, wydająca klucze, właściciele.
 • Klient: Osoba wynajmująca Domek lub Apartament oferowany przez Domki Tu i Teraz.
 • Gość: Klient oraz Osoby, które przebywają wraz z Klientem w wynajmowanym przez niego Obiekcie, zgodnie z dokonaną rezerwacją.
 • Zadatek: bezzwrotna kwota stanowiąca potwierdzenie rezerwacji Obiektu.

§ 3 Okres Najmu

Zarezerwowany Obiekt jest dostępny dla Klienta najwcześniej od godziny 16:00 (pm) pierwszego dnia zarezerwowanego okresu najmu Obiektu, do godziny 11:00 (am) ostatniego dnia zarezerwowanego okresu najmu. Wcześniejszy przyjazd, w oparciu o bieżącą dostępność Obiektu, jest możliwy wyłącznie w przypadku uzgodnienia tego z Administratorem obiektu pod nr tel. +48 570 905 101. Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność Obiektu, ponad czas wskazany w dobie hotelowej (do godz. 11.00 am) musi być uzgodniony z Administratorem Obiektu Domki Tu i Teraz i może wiązać się z dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN/1h.

§ 4 Warunki rezerwacji i płatności

 1. Rezerwacji Obiektu można dokonać w następujący sposób:
  • poprzez przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną na kontakt@domkituiteraz.pl,
  • telefonicznie: +48 570 905 101,
  • poprzez stronę www.domkituiteraz.pl,
  • pośredników portali rezerwacyjnych,
  • osobiście za pośrednictwem recepcji obiektu.
 2. W przypadku rezerwacji poprzez formularz kontaktowy na stronie www.domkituiteraz.pl, dokonanie wstępnej rezerwacji następuje w chwili przesłania przez Administratora wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta, zawierającej potwierdzenie rezerwacji i szczegóły pobytu, w tym ilość osób, rodzaj Obiektu, daty pobytu, cenę całkowitą oraz wysokość zadatku który należy wpłacić w terminie 3-ch dni od daty przesłania wiadomości.
 3. Finalną rezerwację uważa się za potwierdzoną i dokonaną w chwili uznania na rachunku bankowym wskazanym w wiadomości kwoty zadatku przez Klienta w wysokości i w terminie wskazanym w wiadomości rezerwacyjnej.
 4. W przypadku samodzielnej rezerwacji przy użyciu kalendarza na stronie www.domkituiteraz.pl, Rezerwację uważa się za potwierdzoną w chwili potwierdzenia wniesienia opłaty poprzez system płatności udostępniony na stronie www.domkituiteraz.pl Klientowi w całkowitej kwocie wskazanej za pobyt lub jeżeli będzie istniała taka możliwość w kwocie wskazanej jako Zadatek lub kwota Pakietu na pobyt w wysokości i w terminie wskazanym w wiadomości rezerwacyjnej.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji dokonanej dowolną metodą, zarówno Zadatek jak i wpłacona całość kwoty pobytu nie podlegają zwrotowi. Administrator Obiektu dopuszcza jednorazową możliwość zmiany daty pobytu z uwzględnieniem wcześniej wpłaconego Zadatku lub opłacenia całości pobytu, pod warunkiem uprzedzenia Administratora Obiektu o chęci zmiany daty pobytu z wyprzedzaniem minimum 15 dniowym. Opisany w zdaniu poprzednim przypadek możliwości zmiany daty pobytu nie dotyczy okresów świąt, nowego roku oraz długich weekendów.
 6. Dokonanie wyżej opisanej zmiany może odbyć się wyłącznie 1 raz, a pobyt może zostać przełożony pod warunkiem dostępności Budynku w nowym oczekiwanym terminie. Administrator zastrzega możliwość zmiany budynku w takim przypadku.
 7. W celu otrzymania faktury VAT tytułem dokonanej przedpłaty niezbędne jest podanie danych nabywcy wymaganych przepisami prawa do poprawnego wystawienia faktury najpóźniej w momencie dokonania rezerwacji.

§ 5 Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Klient zobowiązany jest dzień przed przyjazdem poinformować Administratora Obiektu pod nr tel. tel. +48 570 905 101 o przewidywanej godzinie przyjazdu, w przypadku braku możliwości przyjazdu na umówioną godzinę Klient zobowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie Administratora na co najmniej 2-godziny przed planowanym przybyciem.

Przyjazd po godz. 22:00 musi być uzgodniony z Administratorem Obiektu i może powodować naliczenie dodatkowej jednorazowej opłaty w wysokości 100 PLN.

Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Obiekcie w obecności Administratora lub osoby upoważnionej. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Klienta ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Na okres najmu Obiektu, w dniu przyjazdu Klienta, pobierana jest kaucja, jako zabezpieczenie za powierzony, w pełni wyposażony apartament, jak również pełna kwota należności za wynajem o ile jest ona uzgodniona w formie gotówkowej. Kaucja pobierana jest tylko i wyłącznie gotówką. Wysokość kaucji wynosi 500 PLN. Kaucja zostaje zwrócona po zakończeniu pobytu, z zastrzeżeniem par. 7 niniejszego Regulaminu.

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który:

 • nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu;
 • odmawia złożenia depozytu gotówkowego (kaucji);
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub też w takim stanie są inni Goście;
 • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli niniejszy Regulamin lub inne Regulaminy obowiązujące na terenie obiektu.
 • W przypadku przyjazdu większej liczby Gości do zarezerwowanego Apartamentu, niż ta, która była zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji, okoliczność taka uznawana będzie za złamanie warunków Regulaminu i skutkować będzie jej anulowaniem oraz utratą wcześniej wpłaconych środków przez Klienta, lub uznaniowo w przypadku przekroczenia tej liczby.
 • Tu i Teraz ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę w wysokości 100 PLN/doba.

Zameldowanie po godzinie 22:00 (pm) i wymeldowanie przed godziną 8:00 (am)  powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z Administratorem Obiektu pod nr tel. +48 570 905 101. Klient przed rozpoczęciem najmu Obiektu zobowiązany jest dokonać formalności meldunkowych i odebrać klucz do Obiektu. Wydanie klucza do Obiektu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany okres najmu.

W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Obiektu (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć z dodatkową opłatą podaną w cenniku oraz opłatą manipulacyjną w wysokości 1.000 PLN/doba.

§ 6 Wymeldowanie i zdanie kluczy

Wymeldowanie przed godz. 8:00 (am) musi być uzgodnione z Administratorem Obiektu. Zdanie kluczy po zakończeniu najmu odbywa się w Obiekcie o godzinie ustalonej wcześniej z Administratorem Obiektu. Apartament jest sprawdzany przez personel Obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu, Goście za powstałe szkody bądź straty zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy mienie znajdujące się w Obiekcie zobowiązany jest do naprawienia szkody na zasadach ogólnych, zgodnie z kodeksem cywilnym, do czego się zobowiązuje podpisując niniejszy Regulamin. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze Obiektu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej, w przypadku braku możliwości ich wyegzekwowania polubownie.

W przypadku zgubienia kluczy do Obiektu Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 PLN.

§ 7 Zasady Użytkowania

W momencie przekazania przez Właściciela kluczy do domku stają się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Klienci i Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 (pm) do 6:00 (am). W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju na terenie Obiektu lub uciążliwego hałasowania w godzinach ciszy nocnej Administrator ma prawo nałożyć na Klienta karę pieniężną w wysokości 500 PLN za każdy przypadek, ma prawo obciążyć Klienta lub jego gości kosztami dojazdu grupy interwencyjnej ochrony doliczając ją do rachunku Klienta, niezależnie od tego, czy zakłócenia dokonał Klient, czy też przebywający z nim Goście. Ponadto Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia najmu ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku właściciel obiektu nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu, a Klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.

Do stałego pobytu na terenie upoważnieni są jedynie Goście; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Gośćmi, a przebywające na terenie na zaproszenie Gości, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny  22:00 (pm), a ich nocowanie bez zgody gospodarza obiektu jest zabronione. Goście, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.

W Obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz świec. Ponadto, zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, a w szczególności pozostawianie bez nadzoru otwartego ognia, użytkowania, żelazek, kuchenek, klimatyzacji oraz urządzeń grzewczych domków, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.

Klient po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Obiekt, tzn. sprawdzić meble, okna, kabiny prysznicowe, stół jadalny itd. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast bezpośrednio do Administratora lub osoby upoważnionej.

Administrator dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. Ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych. Brak uwag ze strony Klienta co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Klient nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu.

Klient odpowiada finansowo za szkody i zniszczenia (w tym wyposażenia i urządzeń technicznych) powstałe na terenie obiektu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu Klient wyraża zgodę na obciążenia go kosztami naprawy lub usunięcia szkody.

O konieczności dokonania napraw w Domku/apartamencie przed przystąpieniem do użytkowania Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela Obiektu lub osobę do tego upoważnioną. Wszelkie ewentualne usterki w domkach/apartamentach oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania obiektów wynikłe w trakcie użytkowania, Goście są zobowiązani zgłaszać na bieżąco Właścicielowi lub osobie upoważnionej. Dokonane zniszczenia obciążają Gości określonego domku.

Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku/apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, sprzętów kuchennych, grilla, wyrzucenia śmieci. W przypadku rażącego nieporządku może zostać pobrana dodatkowa oplata w wysokości 250 PLN. Zabroniona jest zamiana domków między Gośćmi, przesuwanie lub przenoszenie mebli, zamiana naczyń oraz innego wyposażenia domków.

Administrator nie odpowiada za pozostawione mienie Klienta na terenie Obiektu. Klient dołoży wszelkich starań aby zabezpieczyć należycie swoje mienie.

§ 8 Reklamacje

 1. Gość ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług wyłącznie w okresie pobytu na Obiekcie.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje bezpośrednio Administrator telefonicznie: +48 570 905 101, reklamacje pisemne należy składać na adres kontakt@domkituiteraz.pl.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 9 Zwierzęta

Akceptujemy pobyt z małymi i domowymi zwierzętami. Za pobyt pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 100 PLN. Właściciel w pełni odpowiada za swoje zwierzę, w szczególności psy wyprowadza wyłącznie na smyczy na terenie obiektu. W przypadku pobytu ze zwierzętami wymaga się od Klienta dodatkowego zabezpieczenia sofy/kanapy w salonie własnym kocem lub innym materiałem przed  ewentualnymi zabrudzeniami, sierścią i uszkodzeniami. W przypadku braku zastosowania się do ww. zasad Administrator może żądać dodatkowej opłaty za rażący nieporządek opisany w § 6.

§ 10 Parkowanie pojazdów

Wyłącznie dla Klientów Obiektu dostępny jest nieodpłatny, monitorowany, niestrzeżony parking.

Zezwala się Klientom na parkowanie ich samochodów na terenie Obiektu wyłącznie w utwardzonych miejscach do tego wyznaczonych. W szczególności zabrania się poruszania się pojazdami po trawnikach i miejscach wykluczonych z ruchu, dojazdów pożarowych, zakazach wjazdu itp.

Goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania dodatkowej umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.

§ 11 Sytuacje wyjątkowe / siły wyższe / awarie

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajnymi środkami, Administrator rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi zmiany terminu rezerwacji lub dokonania anulacji rezerwacji (tylko w przypadku, gdy Obiekt nie będzie w stanie dokonać zmiany w terminie rezerwacji). Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gości lub ich majątku, z powodu niezależnych od Administratora, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone, jeśli inne rozwiązania nie wejdą w życie (zmiana terminu rezerwacji). W przypadku odwołania rezerwacji przez Administratora, z przyczyn zależnych od niej, na maksymalnie 5 dni przed rozpoczęciem okresu najmu Obiektu, Domki tu i Teraz zobowiązuje się do dokonania zwrotu wpłaconych należności. Domki tu i Teraz, nie są zobowiązana do zapłaty jakichkolwiek kar, odszkodowań, itp. z tytułu odwołania rezerwacji.

Administrator zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w Apartamencie bez zbędnej zwłoki do 48 h chyba, że charakter usterki wymaga dłuższego czasu jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Domki tu i Teraz (dostawa mediów, w tym TV oraz Internet, awarie sprzętów znajdujących się w Apartamencie), nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub najmu Obiektu i tym samym nie są podstawą do obniżenia lub zwrotu opłaty za najem lub kaucji rezerwacyjnej (zadatku).

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 2. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest polskie prawo.
 3. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 4. Na cały okres pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Cena usług świadczonych przez Właściciela Obiektów nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, odpowiedzialność ponosi Klient.
 5. Nie wynajmujemy Obiektów na wieczory kawalerskie/panieńskie. W przypadku zatajenia takiej informacji Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Obiekcie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy.
 6. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w koszt pakietu. Klient zobowiązany jest do uregulowania jej na miejscu płacąc gotówką. Wysokość opłaty klimatycznej to 4zł/osoba/doba ustalona przez Urząd Miasta Szczawnica.

Domki Tu i Teraz

§ 1 Dane kontaktowe

Właścicielem domków nr 1 i 2 jest: Goofy Sport Maciej Opiela z siedzibą w Szczawnicy (34-460) przy ul. Samorody 31, wpisaną do pod numerem  oraz  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7352649588, REGON: 362168740;

Bank  Spółdzielczy Mszana Dolna

Nr rachunku bankowego: 45 88080006 0010 0196 3869 0005

BIC BANKU/SWIFT CODE BANKU – POLUPLPR

§ 2 Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki wynajmowanym, korzystania i pobytu na terenie obiektu od Domki Tu i Teraz. Dokonanie rezerwacji na terenie obiektu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

Definicje:

 • Obiekt: Domek lub Apartament położony w Szczawnicy przy ul. Szlachtowska 85 zwanym również jako Domki Tu i Teraz, a także znajdujące się obok budynków parking, ciągi komunikacyjne, altana, ognisko,  place zabaw, prywatna plaża i pozostałe obiekty mieszczące się na ww. terenie. 
 • Administrator: Osoba zarządzająca obiektem, wydająca klucze, właściciele.
 • Klient: Osoba wynajmująca Domek lub Apartament oferowany przez Domki Tu i Teraz. 
 • Gość: Klient oraz Osoby, które przebywają wraz z Klientem w wynajmowanym przez niego Obiekcie, zgodnie z dokonaną rezerwacją.
 • Zadatek: bezzwrotna kwota stanowiąca potwierdzenie rezerwacji Obiektu.

§ 3 Okres Najmu

Zarezerwowany Obiekt jest dostępny dla Klienta najwcześniej od godziny 16:00 (pm) pierwszego dnia zarezerwowanego okresu najmu Obiektu, do godziny 11:00 (am) ostatniego dnia zarezerwowanego okresu najmu. Wcześniejszy przyjazd, w oparciu o bieżącą dostępność Obiektu, jest możliwy wyłącznie w przypadku uzgodnienia tego z Administratorem obiektu pod nr tel. +48 570 905 101. Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność Obiektu, ponad czas wskazany w dobie hotelowej (do godz. 11.00 am) musi być uzgodniony z Administratorem Obiektu Domki Tu i Teraz i może wiązać się z dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN/1h.

§ 4 Warunki rezerwacji i płatności

 1. Rezerwacji Obiektu można dokonać w następujący sposób:
  • poprzez przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną na kontakt@domkituiteraz.pl,
  • telefonicznie: +48 570 905 101,
  • poprzez stronę www.domkituiteraz.pl,
  • pośredników portali rezerwacyjnych,
  • osobiście za pośrednictwem recepcji obiektu.
 2. W przypadku rezerwacji poprzez formularz kontaktowy na stronie www.domkituiteraz.pl, dokonanie wstępnej rezerwacji następuje w chwili przesłania przez Administratora wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta, zawierającej potwierdzenie rezerwacji i szczegóły pobytu, w tym ilość osób, rodzaj Obiektu, daty pobytu, cenę całkowitą oraz wysokość zadatku który należy wpłacić w terminie 3-ch dni od daty przesłania wiadomości.
 3. Finalną rezerwację uważa się za potwierdzoną i dokonaną w chwili uznania na rachunku bankowym wskazanym w wiadomości kwoty zadatku przez Klienta w wysokości i w terminie wskazanym w wiadomości rezerwacyjnej.
 4. W przypadku samodzielnej rezerwacji przy użyciu kalendarza na stronie www.domkituiteraz.pl, Rezerwację uważa się za potwierdzoną w chwili potwierdzenia wniesienia opłaty poprzez system płatności udostępniony na stronie www.domkituiteraz.pl Klientowi w całkowitej kwocie wskazanej za pobyt lub jeżeli będzie istniała taka możliwość w kwocie wskazanej jako Zadatek lub kwota Pakietu na pobyt w wysokości i w terminie wskazanym w wiadomości rezerwacyjnej.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji dokonanej dowolną metodą, zarówno Zadatek jak i wpłacona całość kwoty pobytu nie podlegają zwrotowi. Administrator Obiektu dopuszcza jednorazową możliwość zmiany daty pobytu z uwzględnieniem wcześniej wpłaconego Zadatku lub opłacenia całości pobytu, pod warunkiem uprzedzenia Administratora Obiektu o chęci zmiany daty pobytu z wyprzedzaniem minimum 15 dniowym. Opisany w zdaniu poprzednim przypadek możliwości zmiany daty pobytu nie dotyczy okresów świąt, nowego roku oraz długich weekendów.
 6. Dokonanie wyżej opisanej zmiany może odbyć się wyłącznie 1 raz, a pobyt może zostać przełożony pod warunkiem dostępności Budynku w nowym oczekiwanym terminie. Administrator zastrzega możliwość zmiany budynku w takim przypadku.
 7. W celu otrzymania faktury VAT tytułem dokonanej przedpłaty niezbędne jest podanie danych nabywcy wymaganych przepisami prawa do poprawnego wystawienia faktury najpóźniej w momencie dokonania rezerwacji.

§ 5 Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Klient zobowiązany jest dzień przed przyjazdem poinformować Administratora Obiektu pod nr tel. tel. +48 570 905 101 o przewidywanej godzinie przyjazdu, w przypadku braku możliwości przyjazdu na umówioną godzinę Klient zobowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie Administratora na co najmniej 2-godziny przed planowanym przybyciem.

Przyjazd po godz. 22:00 musi być uzgodniony z Administratorem Obiektu i może powodować naliczenie dodatkowej jednorazowej opłaty w wysokości 100 PLN.

Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Obiekcie w obecności Administratora lub osoby upoważnionej. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Klienta ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Na okres najmu Obiektu, w dniu przyjazdu Klienta, pobierana jest kaucja, jako zabezpieczenie za powierzony, w pełni wyposażony apartament, jak również pełna kwota należności za wynajem o ile jest ona uzgodniona w formie gotówkowej. Kaucja pobierana jest tylko i wyłącznie gotówką. Wysokość kaucji wynosi 500 PLN. Kaucja zostaje zwrócona po zakończeniu pobytu, z zastrzeżeniem par. 7 niniejszego Regulaminu

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który:

 • nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu;
 • odmawia złożenia depozytu gotówkowego (kaucji);
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub też w takim stanie są inni Goście;
 • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli niniejszy Regulamin lub inne Regulaminy obowiązujące na terenie obiektu. 
 • W przypadku przyjazdu większej liczby Gości do zarezerwowanego Apartamentu, niż ta, która była zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji, okoliczność taka uznawana będzie za złamanie warunków Regulaminu i skutkować będzie jej anulowaniem oraz utratą wcześniej wpłaconych środków przez Klienta, lub uznaniowo w przypadku przekroczenia tej liczby. 
 • Goofy Sport Maciej Opiela ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę w wysokości 100 PLN/doba. 

Zameldowanie po godzinie 22:00 (pm) i wymeldowanie przed godziną 8:00 (am)  powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z Administratorem Obiektu pod nr tel. +48 570 905 101. Klient przed rozpoczęciem najmu Obiektu zobowiązany jest dokonać formalności meldunkowych i odebrać klucz do Obiektu. Wydanie klucza do Obiektu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany okres najmu.

W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Obiektu (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć z dodatkową opłatą podaną w cenniku oraz opłatą manipulacyjną w wysokości 1.000 PLN/doba.

§ 6 Wymeldowanie i zdanie kluczy

Wymeldowanie przed godz. 8:00 (am) musi być uzgodnione z Administratorem Obiektu. Zdanie kluczy po zakończeniu najmu odbywa się w Obiekcie o godzinie ustalonej wcześniej z Administratorem Obiektu. Apartament jest sprawdzany przez personel Obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu, Goście za powstałe szkody bądź straty zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy mienie znajdujące się w Obiekcie zobowiązany jest do naprawienia szkody na zasadach ogólnych, zgodnie z kodeksem cywilnym, do czego się zobowiązuje podpisując niniejszy Regulamin. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze Obiektu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej, w przypadku braku możliwości ich wyegzekwowania polubownie. 

W przypadku zgubienia kluczy do Obiektu Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 PLN.

§ 7 Zasady Użytkowania

W momencie przekazania przez Właściciela kluczy do domku stają się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Klienci i Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 (pm) do 6:00 (am). W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju na terenie Obiektu lub uciążliwego hałasowania w godzinach ciszy nocnej Administrator ma prawo nałożyć na Klienta karę pieniężną w wysokości 500 PLN za każdy przypadek, ma prawo obciążyć Klienta lub jego gości kosztami dojazdu grupy interwencyjnej ochrony doliczając ją do rachunku Klienta, niezależnie od tego, czy zakłócenia dokonał Klient, czy też przebywający z nim Goście. Ponadto Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia najmu ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku właściciel obiektu nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu, a Klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.

Do stałego pobytu na terenie upoważnieni są jedynie Goście; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Gośćmi, a przebywające na terenie na zaproszenie Gości, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny  22:00 (pm), a ich nocowanie bez zgody gospodarza obiektu jest zabronione. Goście, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.

W Obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz świec. Ponadto, zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, a w szczególności pozostawianie bez nadzoru otwartego ognia, użytkowania, żelazek, kuchenek, klimatyzacji oraz urządzeń grzewczych domków, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.

Klient po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Obiekt, tzn. sprawdzić meble, okna, kabiny prysznicowe, stół jadalny itd. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast bezpośrednio do Administratora lub osoby upoważnionej.

Administrator dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. Ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych. Brak uwag ze strony Klienta co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Klient nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu.

Klient odpowiada finansowo za szkody i zniszczenia (w tym wyposażenia i urządzeń technicznych) powstałe na terenie obiektu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu Klient wyraża zgodę na obciążenia go kosztami naprawy lub usunięcia szkody.

O konieczności dokonania napraw w Domku/apartamencie przed przystąpieniem do użytkowania Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela Obiektu lub osobę do tego upoważnioną. Wszelkie ewentualne usterki w domkach/apartamentach oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania obiektów wynikłe w trakcie użytkowania, Goście są zobowiązani zgłaszać na bieżąco Właścicielowi lub osobie upoważnionej. Dokonane zniszczenia obciążają Gości określonego domku.

Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku/apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, sprzętów kuchennych, grilla, wyrzucenia śmieci. W przypadku rażącego nieporządku może zostać pobrana dodatkowa oplata w wysokości 250 PLN. Zabroniona jest zamiana domków między Gośćmi, przesuwanie lub przenoszenie mebli, zamiana naczyń oraz innego wyposażenia domków.

Administrator nie odpowiada za pozostawione mienie Klienta na terenie Obiektu. Klient dołoży wszelkich starań aby zabezpieczyć należycie swoje mienie.

§ 8 Reklamacje

 1. Gość ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług wyłącznie w okresie pobytu na Obiekcie.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje bezpośrednio Administrator telefonicznie: +48 570 905 101, reklamacje pisemne należy składać na adres kontakt@domkituiteraz.pl.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 9 Zwierzęta

Akceptujemy pobyt z małymi i domowymi zwierzętami. Za pobyt pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 100 PLN. Właściciel w pełni odpowiada za swoje zwierzę, w szczególności psy wyprowadza wyłącznie na smyczy na terenie obiektu. W przypadku pobytu ze zwierzętami wymaga się od Klienta dodatkowego zabezpieczenia sofy/kanapy w salonie własnym kocem lub innym materiałem przed  ewentualnymi zabrudzeniami, sierścią i uszkodzeniami. W przypadku braku zastosowania się do ww. zasad Administrator może żądać dodatkowej opłaty za rażący nieporządek opisany w § 6.

§ 10 Parkowanie pojazdów

Wyłącznie dla Klientów Obiektu dostępny jest nieodpłatny, monitorowany, niestrzeżony parking.

Zezwala się Klientom na parkowanie ich samochodów na terenie Obiektu wyłącznie w utwardzonych miejscach do tego wyznaczonych. W szczególności zabrania się poruszania się pojazdami po trawnikach i miejscach wykluczonych z ruchu, dojazdów pożarowych, zakazach wjazdu itp.

Goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania dodatkowej umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.

§ 11 Sytuacje wyjątkowe / siły wyższe / awarie

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajnymi środkami, Administrator rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi zmiany terminu rezerwacji lub dokonania anulacji rezerwacji (tylko w przypadku, gdy Obiekt nie będzie w stanie dokonać zmiany w terminie rezerwacji). Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gości lub ich majątku, z powodu niezależnych od Administratora, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone, jeśli inne rozwiązania nie wejdą w życie (zmiana terminu rezerwacji). W przypadku odwołania rezerwacji przez Administratora, z przyczyn zależnych od niej, na maksymalnie 5 dni przed rozpoczęciem okresu najmu Obiektu, Domki tu i Teraz zobowiązuje się do dokonania zwrotu wpłaconych należności. Domki tu i Teraz, nie są zobowiązana do zapłaty jakichkolwiek kar, odszkodowań, itp. z tytułu odwołania rezerwacji.

Administrator zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w Apartamencie bez zbędnej zwłoki do 48 h chyba, że charakter usterki wymaga dłuższego czasu jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Domki tu i Teraz (dostawa mediów, w tym TV oraz Internet, awarie sprzętów znajdujących się w Apartamencie), nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub najmu Obiektu i tym samym nie są podstawą do obniżenia lub zwrotu opłaty za najem lub kaucji rezerwacyjnej (zadatku).

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 2. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest polskie prawo.
 3. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 4. Na cały okres pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Cena usług świadczonych przez Właściciela Obiektów nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, odpowiedzialność ponosi Klient.
 5. Nie wynajmujemy Obiektów na wieczory kawalerskie/panieńskie. W przypadku zatajenia takiej informacji Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Obiekcie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy.
 6. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w koszt pakietu. Klient zobowiązany jest do uregulowania jej na miejscu płacąc gotówką. Wysokość opłaty klimatycznej to 4zł/osoba/doba ustalona przez Urząd Miasta Szczawnica.

Domki Tu i Teraz

1. Telefony alarmowe

POGOTOWIE RATUNKOWE 999  lub 112 

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112 

POLICJA 997 lub 112

2. Altana Grillowa, Grille

 1. Teren altany ogrodowo-grillowej zwanej w dalszej części Regulaminu „altaną” stanowi integralną część obiektu “ Domki Tu i Teraz” 
 2. Teren obiektu “ Domki Tu i Teraz” jest monitorowany. 
 3. Odpowiedzialność za korzystanie ze sprzętu i urządzeń spoczywa na użytkownikach, którzy są zobowiązani do stosowania ich zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami bezpieczeństwa. 
 4. W trakcie korzystania z altany należy zachować szczególną ostrożność na zagrożenie pożarowe. 
 5. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania zasad jego postanowień. 
 6. Korzystanie z altany ogrodowo-grillowej jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy Regulaminu. 
 7. Korzystanie z grilla musi odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej. 
 8. Za osoby nieletnie przebywające na terenie altany odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie. 
 9. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z altany odpowiadają osoby korzystające z niej. Obowiązuje odpłatność 100% wartości szkody. 
 10. Dopuszcza się rozpalenie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym (murowany grill). 
 11. Korzystanie z grilla powinno odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym: 
  • rozpalając ogień zobowiązany jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu do zachowania szczególnej ostrożności, 
  • po zakończeniu grillowania oraz pobytu w altanie osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko skutecznie wygaszono, należy również posprzątać po sobie palenisko/grill a śmieci zutylizować w przeznaczonym do tego miejscu;
  • w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna skutecznie je wygasić, 
  • w trakcie korzystania z paleniska zabrania się pozostawienia go bez dozoru, 
  • zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na palenisku leży w gestii korzystających z paleniska. Istnieje możliwość zakupu drewna na grilla u Administratora obiektu po wcześniejszym zgłoszeniu, 
  • wrzucania do ognia śmieci. 
 12. Na terenie altany zabrania się: 
  • palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi, 
  • korzystania z obiektu niezgodnie z przeznaczeniem, 
  • niszczenia ławek, stołów, koszy na śmieci, 
  • zakłócania ciszy nocnej, 
  • zaśmiecania i brudzenia Altany lub Grilla oraz terenu wokół.
 13. Osoby przebywające na terenie obiektu i korzystające z altany nie pozostają pod opieką obiektu “ Domki Tu i Teraz”. 
 14. Korzystający z altany ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z altany oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu pobytu. 
 15. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z altany należy zostawić w koszach, obok altany. 
 16. Obiekt “ Domki Tu i Teraz” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie. 17. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu oraz Instrukcji korzystania z altany wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik. 
 17. Wszelkie zauważone na terenie altany braki oraz usterki należy zgłaszać Administratorowi obiektu “ Domki Tu i Teraz”. 
 18. W razie nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu pracownicy obiektu “ Domki Tu i Teraz” mogą wezwać do opuszczenia obiektu i zakazać dalszego z niego korzystania, a w przypadku odmowy wezwać siły porządkowe, Straż Miejską lub Policję.

3. Palenisko

 1. Teren Paleniska stanowi integralną część obiektu “Domki Tu i Teraz” .
 2. Korzystanie z Paleniska jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy Regulaminu. 
 3. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym jest zabronione. 
 4. Osoby organizujące ognisko zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności do korzystania z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wyznaczonym. 
 5. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren ogniska. 
 6. Dzieci i młodzież do lat osiemnastu mogą korzystać z Paleniska WYŁĄCZNIE w obecności pełnoletniego opiekuna. 
 7. Rozpalający ognisko zobowiązany jest zapewnić drewno do palenia ogniska we własnym zakresie. Istnieje możliwość zakupu drewna u Administratora obiektu. 
 8. W trakcie korzystania z Paleniska należy zachować szczególną ostrożność na zagrożenie pożarowe. 
 9. Zabrania się wrzucania do paleniska odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne. 
 10. Po zakończeniu, Goście zobowiązani są skutecznie zagasić ognisko, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku. 
 11. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z Paleniska należy zostawić w koszach obok. 
 12. Korzystający z Paleniska ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu pobytu 
 13. Goście korzystający z Paleniska zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych, w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego otoczeniu lub mienia innych gości. 
 14. Organizowanie ogniska dozwolone jest w godzinach od 8:00 do 22:00 – ze względu na ciszę nocną. 15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu korzystania z Paleniska wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik. 
 15. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz do postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować w szczególności interwencją Policji, Straży Miejskiej, a także odpowiedzialnością karną grzywny.

4. Plac zabaw

 1. Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren służący zabawie i rekreacji.
 2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny bawić się pod opieką osób dorosłych.
 4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 6. Na terenie placu zabaw zabrania się w szczególności:
  • niszczenia urządzeń zabawowych,
  • zaśmiecania terenu,
  • wzniecania ognia lub rozpalenia grilla,
  • jazdy na rowerze,
  • gry w piłkę nożną lub inne gry zespołowe w których zawodnicy szybko/dynamicznie przemieszczają się,
  • wyprowadzania psów i kotów,
  • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawiania ich na terenie placu.

Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać personelowi obsługi Obiektu.

Po godzinie 22.00 obowiązuje cisza nocna.

5. Prywatna plaża, dostęp do rzeki

Przebywanie na terenie plaży przyległym do Obiektu „Domki Tu i Teraz”, zwanej dalej „Plażą”, oznacza znajomość i akceptację obowiązujących zasad, określonych w niniejszym regulaminie.

 1. Plaża jest czynna codziennie od świtu do zmroku.
 2. Plaża nie jest strzeżona, a korzystanie z Plaży dla Gości Ośrodka jest nieodpłatne.
 3. Osoby korzystające z Plaży zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania porządku i stosowania się do poleceń personelu Ośrodka.
 4. Osoby korzystające z Plaży winny używać stroju kąpielowego.
 5. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy lub natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb.
 6. Dzieci do lat 18 mogą przebywać na terenie Plaży tylko pod opieką osób dorosłych.
  • Na terenie Plaży w szczególności zabrania się:
   • wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
   • wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu lub środków odurzających,
   • wrzucania do wody odpadów,
   • niszczenia przyrody, urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży,
   • popychania i wrzucania do wody innych osób,
   • wprowadzania na Plażę psów bez smyczy i kagańca,
   • wprowadzania do wody i kąpieli zwierząt,
   • używania mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej, w czasie przebywania w wodzie,
   • wjeżdżania i wprowadzania pojazdów na plażę,
   • grillowania i rozpalania ognisk,
   • zaśmiecania terenu Plaży,
   • parkowania pojazdów mechanicznych.
 7. Osoby wprowadzające zwierzęta na plażę mają obowiązek natychmiastowego sprzątnięcia ich odchodów.
 8. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie Plaży Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Osoby przebywające na terenie Plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe szkody będące wynikiem ich działania bądź zaniechania. Sprawca powstałej szkody zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
 10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zmuszone będą do opuszczenia terenu Plaży, a w rażących przypadkach mogą ponieść odpowiedzialność karną.
 11. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Administratora Obiektu.
 12. Wejście na teren Plaży jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

6. Wypożyczalnia Rowerów

 1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on Umową między Wypożyczającym, a GOOFY SPORT  Maciej  Opiela, ul. Samorody 31, 34-460 Szczawnica NIP 735-264-95-88,  Tel. 888 095 377.
 2. Wypożyczany sprzęt jest sprawny technicznie i w takim samym stanie winien być zwrócony do wypożyczalni.
 3. Klientem wypożyczalni zwanym dalej Wypożyczającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia i trzeźwa.
 4. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie dokumentu  stwierdzającego  tożsamość Wypożyczającego.
 5. Wypożyczenie rowerów odbywa się na podstawie wpisu do ewidencji wypożyczeń potwierdzonych podpisem Wypożyczającego, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zaznajomienia się z regulaminem i akceptacją warunków.
 6. Opłata za wypożyczenie sprzętu została określona w cenniku z wyszczególnieniem możliwych okresów wypożyczenia.
 7. Zapłata za wypożyczenie następuje w momencie wypożyczania sprzętu.
 8. Sprzęt należy zwrócić do wypożyczalni w terminie deklarowanym i opłaconym. Zwrot sprzętu po terminie opłaconym spowoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem.
 9. W przypadku zwrotu roweru przed upływem opłaconego terminu, Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy Wypożyczającym.
 10. Jeżeli pracownik wypożyczający rower uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może mu odmówić wypożyczenia roweru.
 11. Za całość sprzętu od momentu wypożyczenia do zwrotu odpowiada osoba Wypożyczająca.
 12. Przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić sprzęt, a ewentualne uszkodzenia lub wady należy zgłosić pracownikowi wypożyczalni. Nie zgłoszone uszkodzenie będzie traktowane jako powstałe z winy ostatniego wypożyczającego rower.
 13. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji wypożyczonego sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 14. Wypożyczający wypożycza sprzęt na własną odpowiedzialność.
 15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 16. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, a także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu zgodnie z cennikiem.
 17. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego sprzętu.
 18. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego roweru wg ceny jego zakupu.
 19. W przypadku, gdy rower nie zostanie zwrócony w oznaczonym terminie, po upływie 1 doby od terminu oddania roweru, nie oddanie zostanie zgłoszone na policję.
 20. Wypożyczany sprzęt nie jest ubezpieczony.